Quyết Định Số /Qđ-Byt


Quyết định 250 QĐ BYT Ban h nh Hướng dẫn chẩn đo n v điều trị COVID 19 Số hiệu 250 QĐ BYT Loại văn bản Quyết định T nh trạng C n …Quyết định số 345 QĐ BYT ng y Về việc ban h nh quot Hướng dẫn c ch ly y tế tại nh , nơi lưu tr để ph ng chống bệnh vi m đường h hấp cấp do chủng mới của vi r t Corona nCoV quot Nội dung Quyết địnhTh ng tư 50 2017 TT BYT Th ng tư sửa đổi, bổ sung c c quy định li n quan đến thanh to n chi ph kh m bệnh, chữa bệnh Tải file Quyết định 1895 1997 QĐ BYT 1895 1997 QD BYT 66676 doc xemQuyết định 1071 QĐ BYT năm 2022 về định mức xe t chuy n d ng trong lĩnh vực y tế tại c c đơn vị h nh ch nh, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đợt 6Tr ch yếu Quyết định ban h nh tạm thời về chuy n m n y tế thực hiện Nghị quyết 128 NQ CP ng y của Ch nh phủ ban h nh quy định tạm thời th ch ứng an to n, linh hoạt, kiểm so t hiệu quả dịch COVID 19 M số 4800 QĐ BYT Cơ quan BH Bộ Y tếAN TO N, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NH N VI N Y TẾ TRONG PH NG, CHỐNG DỊCH COVID 19 Ban h nh k m theo Quyết định số 838 QĐ BYT ng y 05 th ng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế I SỰ CẦN THIẾT Chăm s c sức khỏe l một ng nh lao động đặc th với cường độ cao ở hầu hết c cQuyết định 4111 QĐ BYT 2022 T i liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID 19 theo m h nh th p 3 tầng Th ng 8 2022 C ng điện 1102 CĐ TTg 2022 tăng cường ph ng chống dịch Covid 19 tr n to n quốcQuyết định số 1470 ban h nh t i liệu chuy n m n “Hướng dẫn điều trị, quản l bệnh thận mạn t nh giai đoạn cuối trong ph ng chống dịch Covid 19 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12 QĐ BYT HƯỚNG DẪN CHĂM S C NGƯỜI BỆNH DO SARS COV 2Số 5833 QĐ BYT H Nội, ng y 24 th ng 12 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BAN H NH TI U CH Đ NH GI CHẤT LƯỢNG PH NG X T NGHIỆM SARS COV 2 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Kh m bệnh, chữa bệnh số 40 2009 QH12, năm 2009 Căn cứ Nghị định số 75 2017 NĐ CP, ng y của Ch nh phủC ng văn 4800 QĐ BYT của Bộ Y tế về ban h nh Hướng dẫn tạm thời về chuy n m n y tế thực hiện Nghị quyết số 128 NQ CP ng y 11 th ng 10 năm 2022 ban h nh Quy định tạm thời “Th ch ứng an to n, linh hoạt, kiểm so t hiệu quả dịch COVID 19”Quyết định số 3140 QĐ BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ng y 30 th ng 8 năm 2010 về việc hướng dẫn điều trị thay thế nghiện c c chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone Tải văn bản Chia sẻQuyết định 1613 BYT QĐ của Bộ Y tế về việc ban h nh quot Ti u chuẩn ph n loại sức khỏe để kh m tuyển, kh m định kỳ quot cho người lao động Nghị định số 112 2022 NĐ CP quy định chi tiết một số điều v biện ph p thi h nh luật người lao động Việt Nam đi l m việc ởCăn cứ Quyết định số 437 QĐ BYT ng y của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban h nh Danh mục Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh, Huyện, Ph ng kh m đa khoa khu vực, Trạm y tế x v t i th n bảnQuyết định số 904 QĐ BYT ng y Về việc ban h nh quot Hướng dẫn tổ chức thực hiện c ch ly y tế v ng c dịch COVID 19 quot C ng văn số 1133 BYT MT Về việc Hướng dẫn Ph ng, chống dịch bệnh COVID 19 tại nơi l m việc, k t c x của người lao độngHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56 2011 NĐ CP ng y 04 th ng 7 năm 34 02 2012 TTLT BYTBNV BTC 2011 của Ch nh phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đ i theo nghề đối với c ng chức, vi n chức c ng t c tại c c cơ sở y tế …Quyết định số 4905 QĐ BYT Quyết định 4905 QĐ BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 danh mục m thuốc t n dược ban h nh k m theo Quyết định 7603 QĐ BYT ng y của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban h nh bộ m danh mục d ng chung p dụng trong quản l kh m bệnh, chữa bệnh v thanh to n bảoB i bỏ Quyết định số 2286 QĐ BYT ng y của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn v định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản l , gi m định v thanh to n chi ph kh m bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tếQUYẾT ĐỊNH Bổ sung Phụ lục 08 Danh mục m vật tư y tế ban h nh k m theo Quyết định số 7603 QĐ BYT ng y của Bộ trưởng Bộ Y tế Số hiệu 2178 QĐ BYT Cơ quan ban h nh BYT Phạm vi Ng y ban h nh Ng y …Quyết định n y c hiệu lực kể từ ng y k , ban h nh Quyết định n y thay thế Quyết định số 3455 QĐ BYT ng y 16 th ng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban h nh mẫu Bảng k chi ph kh m bệnh, chữa bệnh sử dụng tại c c cơ sở kh m bệnh, chữa bệnh Điều 4T m tắt văn bản Điều 1 Ban h nh k m theo Quyết định n y Danh mục d ng chung m h ng sản xuất vật tư y tế ban h nh k m theo Quyết định n y l một phần của Bộ m danh mục d ng chung ban h nh k m theo Quyết định số 7603 QĐ BYT ng y 25 th ng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban h nh bộ m danh mụcTr ch yếu Quyết định số 468 QĐ BYT Về ph ng v kiểm so t l y nhiễm bệnh vi m đường h hấp cấp do vi r t Corona 2019 COVID 2019 M số số 468 QĐ BYT Cơ quan BH Bộ Y tế Người k Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn Ban h nhCăn cứ Quyết định số 258 QĐ BYT ng y của Bộ trưởng Bộ Y tế ban h nh Kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Quyết định số 06 QĐ TTg ng y 06 th ng 01 năm 2022 của Thủ tướng Ch nh phủ ph duyệt Đề n ph t triển ứng dụng dữ liệu về d n cư, định danh v x cQuyết định 4111 QĐ BYT 2022 T i liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID 19 theo m h nh th p 3 tầng Th ng 8 2022 C ng điện 1102 CĐ TTg 2022 tăng cường ph ng chống dịch Covid 19 tr n to n quốcBộ trưởng Bộ Y tế đ ban h nh Quyết định 1899 QĐ BYT Về việc c ng bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh v Danh mục sản phẩm, h ng h a kiểm tra chuy n ng nh thuộc phạm vi quản l Nh nước của Bộ Y tế ng ySỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA HƯỚNG DẪN CHẨN ĐO N V ĐIỀU TRỊ COVID 19 Ban h nh k m theo Quyết định số 437 QĐ BYT ng y 27 th ng 02 năm 2022 của Bộ trưở ng Bộ Y tế VI ĐIỀU TRỊ 6 1 Tổng hợp nguy n tắc điều trị Bả ng 1Quyết định 1071 QĐ BYT năm 2022 về định mức xe t chuy n d ng trong lĩnh vực y tế tại c c đơn vị h nh ch nh, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đợt 6Quyết định 250 QĐ BYT Ban h nh Hướng dẫn chẩn đo n v điều trị COVID 19 Số hiệu 250 QĐ BYT Loại văn bản Quyết định T nh trạng C n …AN TO N, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NH N VI N Y TẾ TRONG PH NG, CHỐNG DỊCH COVID 19 Ban h nh k m theo Quyết định số 838 QĐ BYT ng y 05 th ng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế I SỰ CẦN THIẾT Chăm s c sức khỏe l một ng nh lao động đặc th với cường độ cao ở hầu hết c cQuyết định QPPL số 11 2022 QĐ UBND Ng y Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấuQuyết định C c văn bản kh c CSDL C ng ty C ng ty chứng kho n C ng ty quản l quỹTh ng b o cấp độ dịch tr n địa b n tỉnh Sơn LaQuyết định 40 2009 QĐ UBND quy định kh m, chữa bệnh, quản l , sử dụng kinh ph kh m, chữa bệnh cho trẻ em dưới s u tuổi kh ng phải trả tiền tại c c cơ sở y tế c ng lập tỉnh Nghệ AnHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56 2011 NĐ CP ng y 04 th ng 7 năm 34 02 2012 TTLT BYTBNV BTC 2011 của Ch nh phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đ i theo nghề đối với c ng chức, vi n chức c ng t c tại c c cơ sở y tế …TAILIEUCHUNG Quyết định 1995 QĐ TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn b o số 10 do Thủ tướng Ch nh phủ ban h nh , …SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA HƯỚNG DẪN CHẨN ĐO N V ĐIỀU TRỊ COVID 19 Ban h nh k m theo Quyết định số 437 QĐ BYT ng y 27 th ng 02 năm 2022 của Bộ trưở ng Bộ Y tế VI ĐIỀU TRỊ 6 1 Tổng hợp nguy n tắc điều trị Bả ng 1Quyết định số 196 QĐ BYT về việc ban h nh t i liệu “Hướng dẫn quy tr nh kỹ thuật chuy n ng nh Ngoại khoa chuy n khoa Phẫu thuật tiết niệu” căn cứ Luật kh m bệnh, chữa bệnh năm 2009 căn cứ Nghị định số 63 2012 NĐ CP ng y của Ch nh Phủ quy địnhQuyết định 1071 QĐ BYT năm 2022 về định mức xe t chuy n d ng trong lĩnh vực y tế tại c c đơn vị h nh ch nh, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đợt 6Ng y , Bộ trưởng Bộ Y tế đ k quyết định số 355 QĐ BYT về việc Ph duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, h a chất v vật tư ti u hao để …Ti u đề văn bản Quyết định số 261 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế về việc ban h nh quot Hướng dẫn quản l người mắc COVID 19 tại nh quotNg y , PGS TS Phạm L Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đ k Ban h nh Quyết định số 1122 QĐ BYT về việc ban h nh bộ m danh mục d ng chung p dụng trong kh m bệnh, chữa bệnh v thanh to n bảo hiểm y tế Ban h nh k m theo Quyết định n y l Bộ m danh mục d ng chung phi n bản số 3 gồm 04 danh mục sauPhần mềm hỗ trợ khai b o thuế Th ng tin xuất h a đơn HVTTSoft Th ng tư số 185 2010 TT BTC ng y Kh m sức khỏe theo th ng tư số 14 2013 TT BYT ng y của bộ trưởng BYT Quyết định số 4210 QĐ BYT Danh mục cơ sở kh m chữa bệnh c m BHYT ng y 01 02 2019 T i liệuHƯỚNG DẪN CHẨN Đ N V ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ RHM 24 05 2019 HƯỚNG DẪN PH NG NGỪA VI M PHỔI BỆNH VIỆN TRONG C C CƠ SỞ KH M BỆNH, CHỮA BỆNH Ban h nh k m theo Quyết định số 3671 QĐ BYT ng y 27 th ng 9 năm 2012 của Bộ Y tế 24 05 2019 PH C ĐỒ X Y DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT P 24 05 2019vncdc gov vn Hi HiNội dung Quyết định 46 2007 QĐ BYT Thuộc t nh Quyết định 46 2007 QĐ BYT Về việc ban h nh ”Quy định vệ sinh an to n đối với thực phẩm bảo quản bằng phương ph p chiếu xạ” Số hiệu 46 2007 QĐ BYT Loại văn bảnAN TO N, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NH N VI N Y TẾ TRONG PH NG, CHỐNG DỊCH COVID 19 Ban h nh k m theo Quyết định số 838 QĐ BYT ng y 05 th ng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế I SỰ CẦN THIẾT Chăm s c sức khỏe l một ng nh lao động đặc th với cường độ cao ở hầu hết c cTriển khai Quyết định số 4733 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế về việc ban h nh danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đo n in vitro x t nghiệm kh ng nguy n SARS CoV 2 được cấp số đăng k Submitted by Tổng bi n tập on 13 October 2022 Tệp văn bảnQuyết định số 3916 QĐ BYT ng y TS BS L B ch Li n Cố vấn đ o tạo Nguy n chủ tịch Hội đồng KSNK Thầy thuốc tận t m – hăm mầm đất nước Introduction Vệ sinh m i trường bề mặt ở cơ sở y tNg y , Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đ k ban h nh Quyết định số 3638 QĐ BYT về việc ph duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” Mục ti u của Kế hoạch l đảm bảo m i trường cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” …Triển khai Quyết định số 4817 QĐ BYT Tr nh duyệt của bạn đ tắt chức năng hỗ trợ JavaScript Website chỉ l m việc khi bạn bật n trở lạiHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56 2011 NĐ CP ng y 04 th ng 7 năm 34 02 2012 TTLT BYTBNV BTC 2011 của Ch nh phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đ i theo nghề đối với c ng chức, vi n chức c ng t c tại c c cơ sở y tế …Quyết định số 1494 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế ban h nh t i liệu Hướng dẫn chẩn đo n v điều trị một số bệnh l Huyết học Quyết định số 5450 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế ban h nh Hướng dẫn chẩn đo n, điều trị bệnh vi m gan vi …Quyết định 170 2006 QĐ BYT ban h nh Hướng dẫn X y dựng Cộng đồng an to n, ph ng chống tai nạn thương t ch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban h nh Số hiệu 170 2006 QĐ BYT Ng y ban h nh Ng y c hiệu lực Ng y hết hiệu lực Nơi ban h nh Bộ …Quyết định số 1635 QĐ BYT về việc ban h nh danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đo n in vitro x c định kh ng nguy n vi r t SARS CoV 2 được cấp số đăng k tạm thời để ph ng chống dịch COVID 19 BỘ Y TẾ CỘNG H A X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh ph c Số 1635 QĐ BYT H Nội ng y 18 th ng 3 nămQuyết định số 4054 QĐ BYT Ban h nh tạm thời hướng dẫn v quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn kh m, chữa bệnh từ xa Viewfile Quản l văn bảnQuyết định số 1464 QĐ BYT về việc ban h nh Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, ph n phối v sử dụng vắc xin ph ng COVID 19 Căn cứ Nghị định số 75 2017 NĐ CP ng y của Ch nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế BỘ Y TẾ CỘNG H A X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMQuyết định số 5448 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế ban h nh Hướng dẫn chẩn đo n, điều trị bệnh vi m gan vi r t B Quyết định số 5447 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế về việc ban h nh Hướng dẫn chẩn đo n, điều trị bệnh vi m gan vi r t AQuyết định số 2614 QĐ BYT ng y ban h nh quot Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia ph t triển ng nh Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 v tầm nh n đến năm 2030Th ng b o cấp độ dịch tr n địa b n tỉnh Sơn LaC ng văn 2044 BHXH GĐBHYT v v thực hiện m h a vật tư y tế theo Quyết định số 5086 QĐ BYT ng y của Bộ Y tế TIẾP NHẬN QU HỖ TRỢ CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THỊ X NINH H A, TỈNH KH NH HO Tiếp sức chống dịchQuyết định số 08 2008 QĐ BYT Ban h nh quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, gh p m , bộ phận cơ thể người v tr nh tự, thủ tục cho ph p cơ sở y tế hoạt động DOC T i liệu, Văn bản ph p luật, Y tế Sức khỏeTAILIEUCHUNG Quyết định 1995 QĐ TTg năm 2013 hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn b o số 10 do Thủ tướng Ch nh phủ ban h nh , …Quyết định 40 2009 QĐ UBND quy định kh m, chữa bệnh, quản l , sử dụng kinh ph kh m, chữa bệnh cho trẻ em dưới s u tuổi kh ng phải trả tiền tại c c cơ sở y tế c ng lập tỉnh Nghệ An
171 | 193 | 56 | 158 | 193