Začátek Masopustu


Zač tek masopustu je pevn , jeho konec však připad na Popelečn středu, kter každ rok vych z na jin datum Vše se totiž odv j od data Velikonoc Popelečn středa totiž nast v 46 dn před Velikonočn neděl půst trv rovn ch 40 dn , zb vaj ch šest dn jsou neděle, kter se do půstu nepoč tajV česk m prostřed se nejčastěji slav tři posledn dny masopustu neděle, ponděl a ter , naz van t ž jako končiny nebo ostatky Historick v voj Masopustu Ve starověku se původně ř dil zač tek nov ho roku dle vegetačn ho cyklu př rody a př chod nov ho roku se shodoval s př chodem jara v měs ciObdob masopustu Čas ut k jako voda a za p r dn je tady konec masopustu a z roveň zač tek čtyřicetidenn ho půstu, kter předch z Velikonocům Ale ještě předt m se bude na mnoha m stech slavit, hodovat a tancovat Chybět nebudou ani tradičn maškarn plesy či …Vyvrcholen m masopustu bylo ter Toho dne proch zely vesnicemi průvody maškar, hr la se masopustn divadeln představen , secvičen obvykle ž ky Obchůzky masek neměly z vazn pravidla z leželo na vtipu a pohotovosti quot maškar dů quot , jak taškařice budou prov dětZat mco zač tek masopustu připad každ rok na stejn datum 7 ledna , Popelečn středa je z visl na datu Velikonoc, kter je pohybliv , proto se i trv n masopustu každ rok liš Ačkoliv tradice se drž už v ce než 700 let, nen dodnes jasn , jak m původAčkoliv je zač tek masopustu pevně d n, datum jeho z věrečn ch oslav se měn Odv j se totiž od data Velikonoc Masopustn obdob zač n vrcholit Tučn m čtvrtkem, pro kter bylo v minulosti typick hodov n a poj d n vepřov pečeně s knedl ky či dobrot ze zabijačkyKdy bude Masopust v roce 2023 Fašank, ostatky, končiny, voračky Jin pohybliv sv tky v roce 2023Přirozen běh někdejš ho hospod řsk ho roku vymezil masopustu kol sympatick všem jedl kům Ř dně se nasytit a už t si dostatku před obdob m, kter do sp ž nepřinese z soby j dla z nov rody ani z chovu a kter potrv v ce než měs c až …Zač tek akce ve 12 30 před N rodn m technick m muzeem Po před n masopustn ho pr va Bakchovi se můžete těšit na Masopustn hru, chůdaře a prohl dku č sti expozic NTM Oslava masopustu nebude letos chybět ani v z meck m are lu Ctěnice N vštěvn kům zahraje harmonik ř Franta AlbrechtZač tek masopustu připad každoročně na na sv tek Tř kr lů, tedy 6 ledna Masopustn neděle n s ček 27 nora, masopustn ponděl 28 března, masopustn ter o den d le Obdob trv až do 2 března, kdy budeme slavit Popelečn středu Pod vejte se, co hvězdy připravily pro jednotliv znamen zvěrokruhu a co v m v tomto obdob rad amp nbspTyto masky nesměly chybět v ž dn m průvodu, symbolizuj zač tek něčeho nov ho Bez tohoto p ru se průvod neobešel – o masopustu se totiž konala řada svateb Pokud se nevěsta vd vala „počestn “ a otěhotněla o svatebn noci, rodila v obdob , kdy mohla v klidu dodržet šestineděl a …Masopust, jako lidov tradice, představuje posledn př ležitost k oslav m a hodov n před zač tkem velikonočn ho půstu Zač n 6 ledna a konč na Popelečn středu Přesn term n konce masopustu je pohybliv , protože je odvozen od data velikonočn neděle Slav se předevš m z věrečn tři dny masopustuMasopust tedy slav každ kraj jinak Jedin m pravidlem je, že zač tek masopustn ho obdob je po třech kr l ch tedy 7 ledna a z věr masopustn ho obdob je ovlivněn Velikonocemi, protože byl měl končit masopustn m ter m, tedy den před popelečn středou, kter je zač tkem 40 denn ho půstu před VelikonocemiTradice masopustu v Radostic ch Masopustn tradice je už velmi star I když se mu dnes často přisuzuje křesťansk symbolika, původně šlo o pohanskou slavnost, kter označovala zač tek nov ho rodn ho obdob Vešker obřady a zvyklosti m valy souvislost se zemědělsk mi pracemi, neboť po dlouh zimě se v tomtoZač tek masopustu je tedy každ rok stejn , jeho konec na Popelečn středu však z vis na datu Velikonoc, tud ž je pohybliv Zvyky s n m spojen maj tradici zřejmě už v předkřesťansk ch slovansk ch oslav ch konce zimy, přesto je masopust podř zen běhu c rkevn ho kalend řeNa tř kr lov koledy na sklonku do v nočn ho obdob plynule navazuje zač tek masopustu – prvn předzvěsti poč naj c ho jara Jak moc bujar masopust b val a co naši předci během n sleduj c ho postn ho obdob jedli, když př prava na velikonočn slavnost ukřižov n a vzkř šen Jež še Krista vyžadovalaZač tek masopustu je vždycky pevně stanoven na 6 ledna Jeho d lka a konec jsou ale pohybliv , protože se odv j od term nu Velikonoc Masopust konč vždy v ter a po něm n sleduje Popelečn středa Letos připad na 10 nora J deln pranostikyPosledn m dnem tohoto obdob je Škared neboli Popelečn středa, zač tek půstu Masopustn dny tedy trvaj až do doby, kdy konč nadvl da zimy a jaro je za dveřmi Poč tky masopustu a masopustn ch obchůzek je třeba hledat v předkřesťansk m kultu zimn ho slunovratu000nugatovej 21 10 2018 Za maskami se schov v trag die lidsk ch vztahů zjitřen ch dobou Josef Topol byl vynikaj c dramatik elisabeth510 1 21 08 2013 Konec Masopustu se mus umět č st Když pochop te o co tam jede, tak je to par daMlet škvarky recept Mlet škvarky recepty, kter budete milovat Vyberte si ze stovek receptů na Mlet škvarky, kter se v m budou snadno a rychle vařit Připravte si ingredience a můžete se pustit do vařen Mlet škvarky Užijte si objevov n nov ch porkrmů a j del z nejlepš ch Mlet škvarky receptů z čech i ze světa Dobrou3 nora 2018, zač tek v 9 00 hodin povolen m u starosty obce Průvod bude ukončen por žen m kobyly v 18 00 hodin Občerstven zajištěno Na v ce fotografi z …Poč tky masopustu a masopustn ch obchůzek je třeba hledat v předkřesťansk m kultu zimn ho slunovratu V ha soudob ho masopustu se ale přenesla na př chod nov ho vegetačn ho obdob , jarn ho novoroč V lednu a v noru se dokončovaly pr ce hospod řsk ho roku Domlacelo se obil cepy, zpracov vala konopn a lněnZač tek 15 00 Akce Hlavn budova Z kladn uměleck škola ve spolupr ci s Region ln m muzeem K A Pol nka v Žatci poř d již druh ročn k oslav Masopustu V ponděl 9 2 2015 vyjde průvod v 15 00 hodin od ZUŠ, půjde městem a skonč na zahradě muzea, kde pro častn ky bude připravena řada st nků sPosledn m dnem tohoto obdob je Škared neboli Popelečn středa, zač tek půstu Masopustn dny tedy trvaj až do doby, kdy konč nadvl da zimy a jaro je za dveřmi Poč tky masopustu a masopustn ch obchůzek je třeba hledat v předkřesťansk m kultu zimn ho slunovratuMasopust v Olešnici M sto kon n Olešnice Srdečně zveme na II ročn k tradičn ho vesnick ho masopustu , kter se bude konat v sobotu 2 března od 14 hodin v Olešnici Zač tek i konec masopustu je na křižovatce u ZŠ v Olešnici Po slavnostn m zah jen , představen masek, masopustn m tanci proběhne masopustn3 2022 Mateřsk škola Sovičky V t dnu s n zvem quot Ml ďata na dvorku quot jsme si s dětmi pov dali o hospod řsk ch zv řatech a jejich užitku pro člověka Děti se sezn mily s n zvy zv řat a jejich ml ďat a vyzkoušely je k sobě přiřadit Zkusily si hru quot Kuř tko, zap pej quot ve kter pozn valy sv ho kamar da pouze po hlase27 12 2015 se kon prvn košt slivovice Zač tek je v 15 00 hodin v budově b val školy Registračn poplatek je 100Kč, přihl šky pod vejte do 20 12 2015 na telefonn m č sle 724200453 1 ročn k KOŠTU SLIVOVICE v Podhoř již proběhlTento blok jako zač tek nov ho roku přin š podnět k sezn men s koloběhem času, s n mž se př roda cyklicky měn Zimn př rodu nebudeme využ vat jen k pozorov n těchto změn, ale tak k dětsk m radov nk m a hr m se sněhem Když zima konč , je čas těšit se na nov jaro prostřednictv m masopustuDěti se sezn m s tradic masopustu , zjist , proč se kon i jak prob h slavnostn průvod na jeho počest Rodina řezb ře Tomše n m skrze př běhy odehr vaj c se v průběhu kalend řn ho roku uk že, jak naši předkov žili na vsi skromn , ale vesel životy v souladu s př rodouOd prad vna se lid těšili na slun čko, probouzej c se př rodu a zač tek nov ho života a konec zimn ho obdob , n ročn ho pro lidi i zv řata Toto obdob je proto spojeno s mnoha zvyky i tradicemi… V š, kter to jsou Smrtn neděle – dva t dny před Velikonocemi, slaměn figurka Zimy neboli Morany čiZač tek cesty Zima v Alghero je zase ve znamen bujar ho masopustu V mnoha městsk ch č stech jsou organizov ny barevn průvody s kost my a uk zkami akrobatick ch kousků na …28 3 2017 zažili SEN klienti na Bali neskutečn z žitek 24 HODIN TICHA Slavil se den ticha a př chod roku 1939 podle balijsk ho kalend ře Saka Tomuto dni s n zvem Nyepi Day předch zel Melasti Day den očisty a potom Ogho Ogho slavnost, kter je podobn našemu masopustuV r mci tohoto bezplatn ho projektu zav tal 11 listopadu do Z kladn školy Čechtice JUDr Martin Vychopeň, b val předseda Česk advok tn komory vykon vaj c advok tn praxi v Benešově Setkal se s ž ky 9 ročn ku, aby jim předal sv zkušenosti z advokacie, zlepšil pr vn povědom nezletil ch cel textkter byla vyvrcholen m masopustu Na Popelečn středu se naposledy konzumovaly mastn rohl ky s k vou nebo ml kem Oběd už byl př sně postn , většinou to b vala čočka s vejcem, chl b, s r nebo pečen brambory Popelečn středa Popelečn středa ukončuje obdob vesel , je prvn m dnem obdob půstuZač tek cesty Zima v Alghero je zase ve znamen bujar ho masopustu V mnoha městsk ch č stech jsou organizov ny barevn průvody s kost my a uk zkami akrobatick ch kousků na …Cel z ř a cel zač tek ř jna, pokud n m to počas dovolilo, jsme tr vili v lese Nechod me si tam jen hr t, ale i učit se, pozn vat nov věci o př rodě, poč t me, pov d me si Minule jsme např klad objevili slunečn hodiny, dozvěděli jsme se o nich mnoho zaj mavost a pohr li jsme si s č slicemi7 3 15 4 2022 zač tek od 08 00 Typ akce quot akce pro děti quot M sto kon n Svět Komensk ho Fulnek Sborov 80, Fulnek Po masopustu se už těš me na jaro a na největš sv tky jara – …Zač tek 14 00 velk klubovna na Tempu Konec 17 00 Na sebe karnevalovou masku, s sebou lampi n a 20 Kč Cel čl nek V stava 100 let česk ho skautinguZač tek nov ho t dne jsme zah jili v letem do Police nad Metuj a adršpašsk ch skal V Polici jsme navšt vili muzeum pap rov ch modelů a v Adršpachu jak jinak, než skaln město D ky tomu, že jsme tu byli ve všedn den a na poč tku turistick sez ny, mohli jsme sk ly obdivovat bez davu turistů a vychutnat si takZač tek světa 1998 Stř brn a Ryšavec TV film 1997 O perlov panně Čarodějn n mluvy TV film 1996 O mrňav m obrovi TV film O třech ryt ř ch, kr sn pan …Již tradičně se sokolov zapojili do obecn ho karnevalu a masopustu Odměnou byla pro všechny velk čast rodičů a jejich dět 16 2 2014 Z JEZD DO OLYMPIJSK HO PARKU Česk obec sokolsk z skala voln vstupenky do Olympijsk ho parku v …zač tek Leden a nor jsou měs ce považovan za plesovou sez nu, kter souvis se star m lidov m zvykem masopustn ho vesel konec masopustu a po něm půst před Velikonocemi, a po zm něn ch sv tc ch i titul našeho kostela sv Jiř Na …PROGRAM Rozvern m oslav m masopustu bude v sobotu patřit Horn n měst , kde město poř d … 1 4 2018 36 Han ck p sně, pleten poml zek a mls n dobrot Olomouc ožila Velikonocemi Zač tek pr zdnin ve Velk ch Karlovic ch nab dne pestr program pro všechnyZač tek nov ho roku se nesl v duchu zimn ch sportů někter děti vyjely na kurz Hrav lyžov n a my ostatn jsme si o zimn ch sportech alespoň pov daly a jelikož napadl sn h, užily jsme si koulovačku, stavěn sněhul ků i j zdu na lopat ch Vedle dov děn na sněhu jsme se ale i …Zač tek akce 07 03 2018 Dne 7 3 jsme prožili hezk dopoledne s Martinem Krulichem, kter pro n s připravil pořad „Hudebn cesta časem“ Za doprovodu kytary jsme si společně zazp vali p sničky Waldemara Matušky, Jiř ho Such ho a dalš ch zn m ch zpěv ků DěkujemePřej t na zač tek str nky Volejte Po Ne 8 20 hod na 226 000 600 J t zpět Volejte Po Ne 8 20 hod na 226 000 600 Čast dotazy Přihl sit se Menu Z jezdy dostatek ovoce a zeleniny Byli jsme v době masopustu a byly n m serv rov na n rodn j dla, kter se v t to době na Maltě j , což jsme ocenili Všeho bylo dostatekAkce školn družiny Konec pr zdnin, zač n školn rok 2022 2022 Uvid me, co n m tento školn rok přinese Do školn družiny je přihl šeno 137 dět , kter jsou rozděleny do pěti oddělen Prostory se n m trochu změnily a tak nejen v družině Pod palmou je um stěn tř da, ale i v Modr laguně je nověPřej t na zač tek str nky Seabank Resort amp Spa Volejte Po Ne 8 20 hod na 226 000 600 J t zpět Volejte Po Ne 8 20 hod na 226 000 600 Přihl sit se dostatek ovoce a zeleniny Byli jsme v době masopustu a byly n m serv rov na n rodn j dla, kter se v t to době na Maltě j , což jsme ocenili Všeho bylo dostatek SlužbyZač tek roku 2022 30 03 2022 Obdob Masopustu 25 03 2020 Ing Tereza Lepš kov Masopustn obdob zač n od sv tku Tř kr lů 6 ledna a konč v ter o půlnoci před Škaredou středou, přesně 40 dnů před Květnou neděl Můžete se pod vat, jak jsme se měli ve školce v tomto obdobZač tek 09 00 Sletiště hlavn br na Na Mayrovce se pot budou udělovat masopustn pr va a n sledně bude zvolena kr lovna Masopustu Masopustn vesel by měla doprov zet hudebn skupina a v are lu budou otevřeny různ st nky s občerstven m Zpět pojedeme autobusem č 9Rok ztracen ho hřebce MERTL KOV Věra během 1 až 2 t dnů 399 Kč 359 Kč V čase masopustu se st raj hranice mezi světy Může se st t cokoliv Někter šťastlivce mine Hodnocen uživatelůVyb jen 4 tř dy 02 05 2022 V ter 26 dubna se děti ze čtvrt ch tř d naš školy vypravily na okresn kolo ve vyb jen Zač tek turnaje se n m sice nevydařil, ale …OST RA VAR, Ostrava 941 To se mi l b Festival OST RA VAR je určen divadeln m pedagogům, kritikům, kulturn m redaktorům, divadeln kům a studentům vysok ch divadeln ch školLiter rn setk n nad textem v znamn ho česk ho dramatika Josefa Topola quot Konec masopustu quot Kino Velk Př lepy Drač princezna Kdy 18 2 2022 2022 zač tek od 15 00, d lka 60 minut Kde Star vod rna, Prahapro zač tek 6 dvojic stejn ch obr zků třeba ze hry pexeso , rozděl si je do dvou stejn ch řad, obr zky ve druh řadě otoč a prom chej, u obr zků v prvn řadě se snaž zapamatovat si jejich pořad Pokud už v š, jak jdou obr zky za sebou, otoč je l cem dolů – obrať l cem vzhůruMaškary se setk vaj ve 13 00 na z mku v Roztok ch Středočesk muzeum a po korunovaci nejkr snějš a nejvypečenějš ze všech roztock ch d vek, Kr lovny masopustu , se vyd vaj v čele s n bujar m průvodem V t ny jsou maškary jak hokoliv věku, rasy, pohlav a tvaruAktuality z Klouzačky V sobotu 26 2 jsme po ročn pauze hasičům opět s radost asistovaly při tradičn m třebotovsk m masopustu R dy bychom poděkovaly všem pekařk m nejen z řad Klouzačky, jejichž dobroty jste mohli na akci ochutnatDatum 2 5 2022 SDH Bohut n z skala na konci roku 2022 dotaci z programu quot Investičn čelov dotace pro jednotky sboru dobrovoln ch hasičů quot na n kup nov cisternov stř kačky ve v ši 2, 5 mil Kč V dubnu však přišlo vyrozuměn , že vešker prostředky z tohoto programu byly převedeny do jin ho programuHotel CRISTAL PALACE , Hlavn tř da čp 61 čo 66 orientačn modr č slo , supermodern čtyřhvězdičkov hotel Nov hotel m 188 st l ch lůžek v jedno a dvoulůžkov ch pokoj ch a v apartm 43 parkovac ch st n v podzemn ch gar ž ch restauraci, kav rnu cukr rnu, fitness centrum, baz n, sol rium, nab zZač tek nov ho cvičebn ho roku 2020 2022 se posouv Všechny cvičebn složky, kter se sch z v tělocvičně, nezačnou cvičit dř ve než 1 ř jna Tělocvična je moment lně uzavřena D ky nejist situaci se i toto datum může znovu posunout5 2022 Od 24 5 2022 jdou do školy všichni ž ci 1 i 2 stupně z kladn školy bez rotace Ž ci se budou testovat 1 kr t t dně, vždy v ponděl Pokud rodič nesouhlas s testov n m, ž k zůst v doma ajeho absence je omluven Škola nem povinnost vzděl vat takov ž ky distančně Provoz školy od 17Sezonn turistick autobusov linka na trase Blansko – Skaln ml n, nazvan stylově region lně Krasobus, umožňuje pohodln dopravn spojen všem …Zač tek v 17 hodin v předn škov m s le OM Vstupn 50, Kč 1 března 2022 se v Moravsk Ostravě na Masarykově n měst a v přilehl ch ulic ch uskutečn XIII ročn k Masopustu Ostrava, tentokr t s podtitulem Byltě jednou jeden star dobr kr l Včetně slavnostn ho před n masopustn ho pr va, maškarn hoMasopustn masky Jak je v znam těch česk ch a kde jinde v taj zač tek půstu v kost mech Asi dvě stovky lid přil kal do Lokte na Sokolovsku masopustn průvod, kter prošel historick m centrem města 19Tradici masopustu asi nen třeba zmiňovat, kdo ji nezn , může vyhledat v encyklopedii Ovšem stoj za připomenut , že česk masopust dobyl svět Vesnick maškarn obchůzky a masky z Hlinecka okres Chrudim, Pardubick kraj byly pro svůj po stalet udržovan sv r z koncem roku 2010 zaps ny do reprezentativn ho seznamu nemateri ln ho kulturn ho dědictv lidstvaStanoven velikonočn neděle a masopustu Zat mco pro V noce jsou v kalend ři přesně určen dny, připadaj Velikonoce v každ m roce na jin datum Jde tedy o pohybliv Nikajsk m koncilu roku 325 c rkevn zač tek jara trvale na 21 březen a plněk se od t doby poč t pomoc takzvan ch cyklick chJak připravit zdravějš pohoštěn na masopust rady a tipy Bl ž se masopust a s n m spojen hodov n Jestliže nechcete během masopustu přibrat, nen př liš vhodn konzumovat velk množstv tučn ch a sladk ch pokrmů Přečtěte si naše rady, …Nevšedn zač tek Konce masopustu Nov režis ři s sebou přin šej i nov postupy Režis r Radovan Lipus zah jil zkoušen tragikomedie Duše – krajina šir v př jemn secesn kav rně, neboť autor hry – prozaik, dramatik a l kař Arthur Schnitzler – často sv d la ve v deňsk ch kav rn ch tvořilMASOPUST Masopust nen př mo sv tkem c rkevn ho roku, ale velmi těsně s n m souvis Je to kr tk obdob před zač tkem postn doby, v němž se lid raduj , vesel , poř daj z bavy, hostiny a maškarn průvody Jin označen pro masopust je karneval – jedn m z vysvětlen tohoto slova je latinsk původ aZpr va a fotografie z Liteňsk ho masopustu 2018 5 4 2018 Karel Tůma Kultura, Liteňsk Pup k, Městys Liteň 0 Zpr va z letošn ho masopustu bohužel přich z až nyn Měli jsme probl m s poč tačem, v kter m byli už upraven a připraven fotografie z průběhu masopustu Až odborn firma dok zala z našehoLetošn zač tek masopustu v domově proběhl sp še symbolicky v r mci každodenn skupinov aktivizace v d lně Připomněli jsme si, co vlastně je doba masopustn , jak jsou zvyky a tradice A jelikož k tradic m patř tak pečen bož ch milost , upekli jsme si je i my při pravideln m středečn m pečenKaždoročn kon n masopustu v Hornick m muzeu Př bram navazuje na d vn tradice Zač tek je v 10 hodin v are lu Ševčinsk ho dolu, symbolick vstupn 1 Kč Hav řsk masopust v prostřed historick ch b ňsk ch objektů se na rozd l od mnoha jin ch obdobn ch akc vyznačuje řadou specifik spjat ch pr vě s industri ln m prostřed m kr lovsk ho horn ho městaZač tek masopustu je tedy vždy stejn , ale jeho ukončen z vis na datu Velikonoc, a protože jsou pohybliv , podle prvn ho jarn ho plňku, je tedy pohybliv i konec masopustu Ten spad do rozmez 3 nora až 9 března Masopustu se tak lidově ř k ostatky, fašank, voračky, vor či, či obecně karnevalAť se v m z t doby zachovalo cokoliv v paměti nebo dokonce ještě ve skř ni, můžete srovn vat Zda v m star model či nově zakoupen bude v tom letošn m , , devades tkov m“ ještě sedět Postava se měn a šaty, kter n m slušely před 10, 20 lety n m již vůbec nemus vyhovovat Nav c, co najdeme ve skř n po mamince, se samozřejmě pozn , že nenK RANSKO VESTECK MASOPUST 14 00 zač tek masopustu , sraz před obecn m řadem v K ran m 16 30 disco pro děti 19 00 disco pro dospělO masopustu se B lovec roztanč maskami 23 2 2017, 12 14 Lenka Hatlapatkov V ter 28 nora v 16 hodin, den před Popelečn středou, B lovec už potřet ožije masopustn m rejem Z častn se ho ž ci obou z kladn ch škol v B lovci, pěveck sbory při z kladn ch škol ch, divadeln kroužek Gymn zia Mikul šeZač tek hlavn masopustn z bavy se pak kon na masopustn neděli Tento den se organizuj tanečn z bavy a hodov n Charakteristick mi pro tento den byly tzv jalov hody, kter poř daly zpravidla ženy Ty zaplatily hospodu a muzikanty a poř daly z bavu samy pro sebe Vyvrcholen masopustu představuje masopustnZač tek Masopustu nast v po sv tků Tř kr lů a konč na Popelečn středu Masopust je obdob hodov n , zab jaček, z bavy a celkov ho vesel Tradičn č st Masopustu byl průvod maškar a masek, kde nesměl chybět medvěd, komin k, kobyla a jinTradici masopustu si v česk ch zem ch připom n me již po mnoho stalet a vždy se jedn o bujarou akci plnou barevn ch masek, chutn ho j dla a radostn z bavy O to emotivněji působ takov vesel , je li kon no v n dhern m a romantick m prostřed , kter m okol toku řeky Berounky bezesporu je Atlas Česka V s proto co nejsrdečněji zve na quot Poberounsk masopust …Masopust letos nebude aneb vzpom nka na rok 2020 Dalš vzpom nka v magaz nu už počtvrt a ohl dnut za minul mi akcemi Dnes vzpom nka na loňsk masopust v C tově Opět čl nek a v běr fotek z m ho archivu, psan pro den k v loňsk m roce Když se nemohou uskutečnit tradičn akce, tak třeba tahle retrospektivaMasopust je tř denn lidov sv tek, jenž předch z quot Popelečn středě quot , kterou zač n 40ti denn půst před Velikonoci Protože datum Velikonoc je pohybliv , je i Masopust pohybliv m sv tkem, a proto se s n m můžeme setkat od poloviny nora až po zač tek března Př pravou na masopust byl tzv quot Tučn čtvrtek quot , kdy podle tradice m člověk j st a p t coTo vše se prolnulo i do křesťansk ho prož v n , kter pevně formovalo duchovn i materi ln svět našich předků Na tř kr lov koledy na sklonku do v nočn ho obdob plynule navazuje zač tek masopustu – prvn předzvěsti poč naj c ho jaraMasopust je křesťansk ho původu a tradičně ohlašuje zač tek šestit denn ho obdob půstu The Shrovetide Carnival days are Christian in origin, Takhle brzo v kancel ři norm lně neb v m, zvl šť kolem masopustu I’m not usually in the office this early, especially around Mardi Gras
158 | 104 | 181 | 48 | 178